Performance

Performance category of my blog. Here you can find everything related to experimental juggling, new circus performance and upcoming shows that I am working on.

>

Projection Mapping Kempinsky

Here is projection mapping that I had created in early 2013. The project was created for Russian wedding, that took place at Kempinsk hotel in Prague. This work was for Xlab Company, friends that create audio – visual show for TV, fashion shows and company presentations. It took three weeks to create content for the projection mainly using 3D software. Two aluminium towers was built to place for four strong projectors. The picture of the four projector had to be blend together, and the final animation was warped on the specific shapes of the building, to create augmented reality illusion. I hope you will enjoy the video of this projection mapping.

Ati

Videomapping show kterou jsem vytvořil na začátku roku 2013. Tento projekt byl vytvořen pro ruskou svatbu, která se odehrávala v hotelu Kempinski v Praze. Zakázka poházela od mých kolegů ze společnosti Xlab, která se zabývá tvorbou audio – vizuálních show pro televizi, módní přehlídky a konference. Vytvoření animací trvalo tři týdny za pomocí 3D software. Dvě hliníkové věže byly postaveny na zahradě hotelu, aby zvedly úroveň čtyř výkonných projektorů, které byly zapotřebí k dodatečnému nasvícení budovy. Jejich obraz byl prolnut dohromady a výsledná animace byla za pomocí speciálního software sjednocena s tvary budovy. Doufám že si toto video užijete.
Ati

>

Lavka River Stage Projection Mapping

Projection mapping that our company audio visual Cirque Garuda created for Lávka River Stage festival in 2012. This projection mapping installation was accompanied by the dance and juggling performances that was happening on floating stage in the middle of Vltava river near Charles bridge in Prague.

Videomapping který vytvořila naše audio vizuální skupina  Cirque Garuda jako součást festivalu Lávka River Stage v roce 2012. Toto instalaci doprovázely taneční a žonglérské vystoupení uprostřed Vltavy v naprosté blízkosti Karlova mostu. Více o tomto video mapping projektu se můžete dočíst na zde.

>

Cube Videomapping

Here is my first videomapping project that I ever created. The production took place in 2011 for Cirque Garuda show in Nuremberg, Germany. The cube projection mapping is part of cube act, experimental juggling performance. The metal cube is covered with fabric and is used as projection surface for projection mapping. The cube is then transformed in to spinning juggling object that creates abstract shapes in space.

Toto je příspěvek ohledně mého prvního videommaping projektu. Vznikl v roce 2011 jako součást show Cirque Garuda na nový rok v městě Norimberk. Cube videomapping je součást experimentálního žonglérského představení cube act. Kovová kostka je potažena plátnem a použita projekční plocha pro videomapping. Kostka je nakonec transformována do žonglérského objektu který svojí rotací vytváří abstraktní tvary.

>

Juggling in India

In 2012 I went to India where I was performing as juggler on different universities, company events and festivals with Palitchi fire and light show company.
India is colourful country where you can enjoy deserts, jungles or the highest mountains of the world – Himalayas. India has one of the oldest cultures in the world and this wind of past penetrates everything till today. Another unique think about India is that its only country in the world where so many different religions live together in peace. This spiritual presence is in every Indian and every corner of this land. If you will be able to get thru pile of rubbish and poverty you will find India that has infinite poetics and beauty. I was in India third time but this time I had to have base camp in Goa from where we fly to different company events and festivals. The main events where we had performed were university festivals. In front of some thousand shouting students you feel more like rock star then juggler. Wealthy Indians do not hesitate to spend a fortune on wedding celebrations, which sometimes last for a week. On one such celebration we went perform was in Jaipur in Rajasthan with our light show, honoree have leased the famous Amber fort which was filled several hundreds servants and spilled the inside with petals. Between performances, we stayed at Arambol beach in Goa province where the jugglers from around the world go to survive the cold winter in other parts of the world. Train contact juggling on Indian Beach at sunset along with others is a magical experience.

Greeting Ati

Pestrobarevná Indie je země, kde naleznete vše, počínaje pouští, džunglí, ale i nejvyšší hory světa Himaláje. Indie vlastní jednu z nejstarších kultur světa a tento vítr minulosti jí prostupuje až do dnešního dne. Další jedinečnou věcí týkající se Indie je fakt, že je to jediná země, kde existuje tolik různých náboženských skupin v míru pohromadě. Duchovno zde čiší z každého Inda a z každého zákoutí. Pokud se cestovatel dostane skrz nános odpadků a chudoby, uvidí Indii, jež v sobě skrývá nekonečnou poetiku a krásu. V Indii jsem byl již potřetí, ale tentokrát jsem díky obsáhlým rekvizitám musel zůstat ve státě Goa a odtud létat na firemní akce a festivaly, kde jsem vystupoval s kolegy. Hlavní akce na kterých jsme vystupovali, byly festivaly univerzit, kde si spíše než žonglér, člověk připadal jako rocková hvězda před několika tisícovkami skandujících studentů. Bohatí Indové neváhají utratit jmění za svatební oslavy, které někdy trvají i týden. Na jednu takovou oslavu jsme přijeli vystupovat do Jaipuru do Rajastánu se svojí lightshow, oslavenci si pronajali slavnou jantarovou pevnost, kterou zaplnili několika stovkami služebnictva a vysypali jí celou okvětními lístky. Mezi vystoupeními jsem pobýval na pláži Arambol v provincie Goa, kam se v sjíždí žongléři z celého světa, aby přečkaly studenou zimu. Trénovat kontaktní žonglování na indické pláži při západu slunce spolu s dalšími je kouzelný zážitek.

S pozdravem Ati

>

Juggler Ati in Expo Shanghai China 2010

I am posting some memories from Expo 2010. I went to China as juggler with V.o.s.a Theatre Company as representation of Czech Republic. We have been performing and almost every day at Expo for three weeks. The main aspect was parade on fantastical vehicles that was passing thru the very large area (10×10 km) of Expo in Shanghai. The parade then stopped in the front of the Czech pavilion where I performed contact juggling and cube act as part of the collective show. It was very immersive experience in the city of infinite skyscrapers with little slam islands between them. An ocean of concrete, neon light and green tea.

Píšu zde několik vzpomínek na Expo 2010 v Šanghaji. Do Číny jsem jel co by žonglér s divadlem V.O.S.A, jako součást kulturního aspektu Českého pavilónu. Vystupovaly jsme na Expo téměř každý den po dobu tří týdnů. Hlavní aspekt našeho působení byl průvod na fantaskních vozidlech, který projížděl velmi rozsáhlým areálem Expo (10 x 10 km). Průvod se pak zastavil před Českým pavilonem, kde jsem v rámci skupinového vystoupení přispěl svým kontaktním žonglováním a číslem cube act. Byla to velmi pohlcující zkušenost, ve městě nekonečných mrakodrapů, mezi kterými se nacházejí živorodé ostrůvky slumů. Oceán betonu, neonového světla a zeleného čaje.

 

>

Start of my blog

I am finally starting my blog. I will be posting here content about my projects regarding juggling shows, new circus performances. You will find here documentaries of my projection mapping work and interactive installations. I hope you will enjoy it.
Greetings Ati

Konečně jsem se odhodlal začít svůj blog. Budu zde psát o svých žonglérských vystoupeních a představeníh nového cirkusu. Najdete zde dokumenty a videa z mých projektů videomappingu a interaktivních instalací. 
S pozdravem Ati